Dagordning och Verksamhetsberättelse inför årsmötet 21-06-19

2021-06-10

Årsmöte 2021-06-19

 Dagordning enligt stadgar

 1.Mötet öppnas.

 2.Val av mötes ordförande

 3.Val av mötes sekreterare.

 4.Justering av röstlängd.

 5.Val av 2 justeringsmän.

 6.Frågan om årsmötet blivit rätt utlyst.

 7.Föredragande av verksamhetsberättelse, årsrapport och revisionsberättelse. Samt beslut om godkännande av dessa.

 8.Beslut om fastställande av balans och resultaträkning samt beslut i anslutning till årets vinst eller förlust.

 9. Budget

 10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

11.Fråga om arvode till styrelse och revisorer.                                    

Nuvarande ersättning, årlig kräftskiva                        

 12.Beslut om medlemsavgift för 2022.

Nuvarande 500kr    

13.Val av ordförande på 1år,   Nuvarande Mattias Svensson       

14.Val av styrelseledamöter och suppleanter. 5 ledamöter &

2 suppleanter på 2år.                                                                                           

Kvarstående ledarmöter:

Agnetha Carling, Kassör Annika Altskär ,Nanna Dire  &

Vice ordföranden Annica Lagström     

Avgående ledarmöter:

Henrik Bergden & Suppleanterna Jan-Olof Johansson, Anders Fredriksson

 15.Val av revisorer & revisorssuppleant.  

Nuvarande Jonas Hellström & Rolf Törnqvist

 16.Val av valberedning.                                                           

Nuvarande Magnus Lagström,Sofia Ohlsson

 17. Motioner             

18.Övriga frågor.                              

 -Beslut om avgift vid enskilda bokningar. Såkallade “Familje bokningar”

 -Beslut om förhöjd bad avgift för icke medlemmar. Från 50-100kr

 -Info om nytt bokningssystem & passersystem

 -Planering för Arbetsdagar. 4gg/år

 19. Mötet avslutas.

--------------------------------

Verksamhetsberättelse Styrsö Hafsbads vänner 2020

2020 var för oss alla ett synnerligt omskakande år,  bastun hölls dock öppen hela året med vissa restriktioner & uppmaningar . För att förhindra smittspridningen beslutade styrelsen att stänga bastun i januari 2021 .

Arbetet inom föreningen har fortlöpt & en hel del nya implementeringar har införts för att uppgradera verksamheten inför framtiden.

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under året, där den pågående pandemin & handlingsplan har varit ett genomgående tema.

 En ny överenskommelse angående hyra av toaletterna med kommunen slöts aldrig & inget nytt hyreskontrakt upprättades.  Orsaken till detta var, att kommunen ej var villiga att fortsätta samarbetet enligt tidigare överenskommelser. Föreningen skulle stå för samtliga driftskostnader & skötsel av lokalerna till en orimlig summa & till en uppgift som vi som ideell förening ej kunde uppfylla. Efter styrelsebeslut meddelades Park & Natur att inga toaletter kom att erbjudas under säsongen & WC skyltarna blockades bort.  Toaletterna står i orört skick, redo för uthyrning om så önskas & behovet finns. En kontakt med Södra skärgårdens “Toa grupp” är upprättad via SISS företrädare Britta Allgurén.

 Eftersom föreningens hemsida var föråldrad & domänen Styrso.nu mer eller mindre låg vilande, aviserades kontakt med web designers angående upprättande av en ny hemsida. Efter personligt möte med samtliga kandidater, gavs uppdraget till William Holmberg  uppväxt på Asperö & hans flickvän Malin. Detta resulterade i ett synnerligen uppskattat samarbete & en ny hemsida upprättades under året.  

Intresset för vår förening verkar stort & antalet medlemmar har stigit kraftigt under 2020 , många nyinflyttade har hittat till bastun. Glädjande , men nya utmaningar uppstod. Vid slutet av året uppstod minst sagt kaos i bokningspärmen & egenskrivna bokningsdokument började dyka upp . Den allmänna uppfattningen verkade vara att det var rent utav hemlighetsmakeri vid vilken tidpunkt nya bokningsblad sattes in , vilket givetvis inte var fallet . Informationen aviserades ytterligare om tidpunkt & efter överenskommelse sattes fler boknings scheman in i pärmen för att täcka en längre period, men detta förvärrade enbart situationen & boknings policyn ifrån gicks helt och hållet. Efter ett styrelsemöte beslutades det att försöka bilda en arbetsgrupp för att lösa problemet & att undersöka möjligheterna att inför ett online bokningssystem. En grupp bildades med Anders Jonasson vid rodret & arbetet satte fart omgående.

Föreningens ekonomi har varit stabil &  Annika Altskär har under sommaren tagit över kassörsuppdraget  efter Louise Nyman & har under hösten kommit  igång med uppgiften.

Som ersättare för avgående Styrelsemedlem Margareta Högberg kontaktades Agneta Carling som återinvaldes i styrelsen efter en tids frånvaro.

Nyårsdoppet, likaså styrelsens årliga kräftskiva ställdes in pga. pandemin.

Fortlöpande underhåll  samt arbetsdagar utfördes, bl.a målning av fasaden. Stort tack till samtliga medverkande eldsjälar.

Vid pennan, ordförande Mattias Svensson 

Uddevalla 2021-06-09

Senaste Nyheterna

Dagordning och Verksamhetsberättelse inför årsmötet 21-06-19

2021-06-10

Årsmöte

2021-05-28

Test av nytt bokningssystem

2021-04-17

Vi har behov av dina personuppgifter inför ett nytt bokningssystem

2021-03-19

Fortsatt stängt enligt styrelsebeslut den 7/3-2021

2021-03-08

Stängning av lokalen

2021-01-15

Medlemsavgift för 2021

2020-12-29

Städ- och arbetsdag

2020-12-13

Inget nyårsdopp 1:e januari 2021

2020-12-13

Städdag

2020-09-19