Historiska berättelser

Styrsö Hafsbads Vänner 10 år 2003-2013

Nyårsdopp – en tradition på Styrsö sedan 2006

Pressklipp - Vinterbad

Pressklipp - Snön stoppade bilar men inte bad

Styrsö Hafsbads Vänner 10 år 2003-2013

I ett löst sammansatt kamratsällskap, kallat “Brända Tomten”. Försökte den första ordföranden Magnus Lagström, redan 1993 att inspirera sina vänner inför idén om att bygga en bastu på Styrsö. Men det förblev bara just en idé, trots detta fortsatte Magnus på egen hand driven av sin vision. 

Av en händelse framkom det att arrendet för gamla “Kallbadhuset” nere vid Styrsö Bratten badet, löpte ut 1995. En förfrågan om att få överta byggnaden och bygga om den till bastu, lämnades in till dåvarande Fritidsnämnden. Men då ett eventuellt övertagande endast kunde ges till en etablerad förening, övertog  kamratsällskapet “ Sandviksbackes Ekonomiska Förening” och bildade år 1997 “Brända Tomten Kallbad Ekonomisk Förening” . En ny ansökan skickades in, men även denna gång avslogs ansökan  av Fritidsnämnden. Tilltron till föreningens “muskler” och intentioner ifrågasattes av såväl stadsdelsnämnden, närliggande grannar t.om även inom den nybildade föreningen och dess medlemmar.

Men Magnus gav inte upp så lätt! Här behövdes en rejäl förankring och en långt framskriden plan, för att övertyga beslutsfattare och möjliga finansiärer. Ett upprop skickades till väl betrodda, inflytelserika och bastuentusiastiska Styrsöbor. Den 15:e november 1999 samlades Erland Carlsson, (utflyttad) Sven Dyring, Jan Bjurström, Laine Västrik (fd Bjurström) , Benny Nyberg (utflyttad), Per Gustavii, och Frank Engelbrektsson , hemma i det Lagströmska köket. Där och då 24 februari 2000. bestämde en tillfällig styrelse, bildandet av föreningen “Styrsö Hafsbads Vänner” 

Namnet var tänkt att återknyta till den gamla kallbadsepoken på Styrsö Bratten. 

Uppgifter delades ut för att förankra bastuplanen i fler sammanhang och ryktet spreds. Men var skulle bastun uppföras ?

Gruppen undersökte många olika placeringar  så som i Sandvik, Halsvik och ute på Långesandsholmen vid brofästet. Men man enades tillslut om att gamla kallbadhuset vid Bratten , var den mest naturliga och historiskt riktiga platsen. Per Gustavii åtog sig att göra ett ritningsförslag , vilket sedermera blev det slutgiltiga. Studiebesök hos Brännö bastuförening gjordes av Per o Magnus och entusiasmen växte. Stadgar skrevs och flygblad delades ut för ett stifta föreningen, vilken registrerade 35 medlemmar vid konstituerande medlemsmöte i maj 2001.

Magnus kontaktade vidare stadsdelsnämnden där intresset visade sig stort, men möjlighet till medfinansiering saknades. Fastighetsägareföreningen mottog också en ansökan om medfinansiering, vilken avslogs. 

Det såg nu ganska dystert ut! Planerna skapade även  en viss oro bland närboende och sommargäster. Skulle “stugan” rivas? 

Vad var detta för förening egentligen? 

Flera uppretade Styrsöbor skrev artiklar i både GP och GT och ondgjorde sig över detta “skamliga förslag”. (Se artiklar i föreningens arkiv)

Magnus, triggad av allt motstånd. Tog en ny vända med dåvarande stadsdelschefen Ylva Eckerstein. Då började det hända grejer! Ett samlat grepp om hela Bratten badet skissades fram. Eckerstein och Lagström inriktade sig på att söka EU-medel och att utöka bastubadandet med en liten konferens/möteslokal, som skulle kunna användas för föreningar och sammankomster. Även sommartoaletterna skulle upprustas, hela badet skulle snyggas upp. Sagt och gjort, EU-ansökan (Mål 2 Öar) gjordes med en total budget på 700 tusen kronor. Varav föreningen bidrar med eget arbete värderat till 100 tusen,  Idrott- och Föreningsförvaltningen bidrog med 160 tusen för sommartoaletterna och Styrsö fastighetsägareförening med 50 tusen. Resterande delades mellan EU-medel och stadsdelsnämndens medfinansiering.

Nu skedde allt i rasande fart! Färdigställande av ritning, bygglovsansökan, ansökan av VA- och El anslutning lämnades in. Offertförfrågan om monteringsfärdigt hus skickades ut och offerter antogs. Brandkåren på Donsö fick ett övningstillfälle, när de åtog sig att bränna ned den gamla byggnaden. Entreprenör schaktade, sprängde och makadamfyllde inför uppförandet av  byggnads grunden. . Ett upprop gjordes för att få så många frivilliga som möjligt att ställa upp . Föreningens medlemmar armerade och gjöt grunden lördagen den 7 mars 2002 . 17 personer infann sig och under ledning av Magnus Johansson (Magnus Mur & Puts) påbörjades arbetet. Gruppen startade klockan 7 på morgonen, klockan 19 var grunden klar och samtliga mycket trötta.

En vecka senare levererades väggar och lösa takstolar med lastbil och monterades på den ny gjutna plattan. Sedan vidtog färdigställandet av yttertak, isolering, gipsning av innerväggar, kakelsättning, bastupanel, VA-utrustning, elarbeten, sommartoaletter, målning, brygga med stege mm. Totalt ca 1000 arbetstimmar lades det ned under 1,5 år! 

Gissa om vi var nöjda, när vi  i full snöstorm den 3:e februari 2003 premiär badade! Byggnaden var helt färdigställd och med förra stadsdelsnämndens ordförande Inger Blixt som gäst, invigdes lokalen den 7 mars samma år. 

Men efter all lycka smög sig  en viss oroskänsla på då vi nu tecknat kontrakt för ekonomiska åtagande, i Magnus namn och inte var helt säkra  på hur medlemsantalet skulle utvecklas. Men redan under första säsongen registrerades över 100 medlemmar och medlemsantalet har ökat och legat stadigt på ca 140 sedan dess.  Även bastubyggets tidigare belackare tyckts bytt åsikt och tycker som vi,  att bastun blivit ett lyft för hela Bratten badet.

Styrsö Hafsbads Vänner

genom

Magnus Lagström ordförande 1999-2006 och 2010-2011